Foundation

Stichting Zohra Noach Foundation

In 2006 is door Zohra Noach opgericht Stichting Zohra Noach Foundation (ZNF). Zohra Noach is initiator en deze stichting is de realisator van Een Nieuwe Onafhankelijke Geestelijke Stroming, Psychosofia.

Zie ook:
www.zohranoachpublicaties.nl
voor het gratis downloaden van alle gepubliceerde Boeken

Erfgoed

De Stichting Zohra Noach Foundation heeft tot doel het erfgoed van mevrouw Ernie Willemine Bertrand – Noach, zichzelf noemende Zohra Noach, in zijn oorspronkelijkheid, zowel in spirituele als in materiële zin, te behouden, te behoeden en te verbreiden.

Tot dat erfgoed behoren alle originele door Zohra Noach gesproken en geschreven woorden, zoals vastgelegd op diverse informatiedragers: audiocassettes en CD's, videobanden en DVD's, bestanden op computer en harddisk,  handgeschreven en uitgetypte teksten enzovoort. Eveneens alle publicaties zoals interviews, radio en tv opnamen en dergelijke.

Archief

Dit alles is opgeslagen in een omvangrijk archief. Stichting Zohra Noach Foundation beheert dit archief met als doel om het erfgoed in haar volledige oorspronkelijkheid te bewaren. Stichting Zohra Noach Foundation is daarom statutair zodanig ingericht dat de oorspronkelijkheid van hetgeen door Zohra Noach is ontvangen en doorgegeven gewaarborgd is. Deze waarborg dient onafhankelijk te zijn van wisselende besturen. De bron zal oorspronkelijk en ongewijzigd blijven voor de generaties na ons.

Doel

Stichting Zohra Noach Foundation tracht haar doel te bereiken ondermeer door het opzetten en beheren van een archief; het op de markt brengen van nieuwe publicaties en het beheren van de uitgebreide websites.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie en maximaal zeven bestuurders. De voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie benoemd. Meer informatie over de bestuursleden leest u op de pagina Team.

  • Secretaris en Penningmeester: Mw J. Bos
  • Bestuurslid: Mw M. Plantema
  • Bestuurslid: Dhr J. H. van Wijgerden

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Jaarverslagen

Bekijk hieronder de jaarverslagen van Stichting Zohra Noach Foundation

Reacties zijn gesloten.