Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden Stichting Zohra Noach Foundation
Btw-nummer: NL8168.90.547.B.01

Artikel 1. Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Stichting Zohra Noach Foundation en op alle met Stichting Zohra Noach Foundation aangegane overeenkomsten.
 • Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
 • Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
 • Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Stichting Zohra Noach Foundation is ingestemd.
 • De internetsite van Stichting Zohra Noach Foundation richt zich uitsluitend op de Nederlandstalige markt.
 • Onder 'Koper/ wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Stichting Zohra Noach Foundation in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
 • Stichting Zohra Noach Foundation behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
 • Door het gebruik van de internetsite van Stichting Zohra Noach Foundation en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden als mede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
 • Stichting Zohra Noach Foundation is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 • Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Stichting Zohra Noach Foundation is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
 • Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit telefonisch of per E-mail kenbaar gemaakt.
 • Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper heeft overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres.
 • Koper en Stichting Zohra Noach Foundation komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.3 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Stichting Zohra Noach Foundation zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.
 • Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Stichting Zohra Noach Foundation garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3. Prijzen

 • Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn Inclusief omzetbelasting.
 • Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.
 • De Koper is de prijs verschuldigd die Stichting Zohra Noach Foundation in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft mede gedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Stichting Zohra Noach Foundation worden gecorrigeerd.
 • Voor de prijs van alle artikelen, administratie-en verzendkosten van Stichting Zohra Noach Foundation geldt: prijswijzingen voorbehouden. 
 • Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.
 • Administratie- en verzendkosten worden jaarlijks geindexeerd. Vanaf 1 januari 2013 wordt er standaard € 3,75 berekend voor administratie- en verzendkosten. Bij grotere verzendingen kan een aangepast tarief gehanteerd worden. Stichting Zohra Noach Foundation neemt hiervoor contact met op met Koper.
 
 • Voor speciale verkoop geldt: De aangeboden boeken zijn merendeels in nieuwstaat. Een enkele titel heeft lichte schade, dit wordt apart vermeld. Door vernieuwde uitgaven zijn een aantal boeken niet meer in deze vorm in het assortiment opgenomen. De inhoud is merendeels identiek aan de huidige uitgaven. De boeken kunnen niet retour gezonden worden. Prijswijzigingen voorbehouden.
 

Artikel 4. Betaling

 • Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manier worden betaald: , i-deal en accept giro Stichting Zohra Noach Foundation kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van Stichting Zohra Noach Foundation.
 • In het geval dat door Stichting Zohra Noach Foundation een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
 • Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
 • Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Stichting Zohra Noach Foundation als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens ( betalingsverplichtingen ) heeft moeten maken.
 • In geval van niet-tijdige betaling is Stichting Zohra Noach Foundation bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Artikel 5. Levering en leveringstijd

 • Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Stichting Zohra Noach Foundation kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De klant kan de overeenkomst ontbinden indien de levering langer duurt dan 30 dagen.
 • Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail, of telefonisch worden gemeld.
 • Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
 • Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper.

Artikel 6. Herroepingrecht – Ruilen – Retourneren

 • De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen eenentwintig (21) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd aanbiedingen of andere gepersonificieerde producten.
 • Wij verzoeken u vriendelijk om een retourzending uiterlijk 3 dagen na ontvangst aan te melden via: webshop@zohranoachfoundation.nl. Zonder voormelding kunnen wij geen retouren accepteren. Stichting Zohra Noach Foundation zal de retourzending bevestigen, waarna u het artikel kunt terugsturen. Retourzendingen dienen verstuurd te worden naar: Stichting Zohra Noach Foundation, Postbus 301, 3720 AH Bilthoven. Het artikel dient onbeschadigd en in de originele verpakking terug gestuurd te worden. De afgeprijsde artikelen kunnen NIET geruild of geretourneerd worden.
 • Indien de consumentkoper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Stichting Zohra Noach Foundation zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consumentkoper betaalde aankoopbedrag.
 • Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 7. Uitsluitingen van het herroepingrecht – zichttermijn

 • Artikelen uit de categorieën aanbiedingen en/of gepersonificieerde producten Houdt u s.v.p. rekening met de gestelde termijnen en procedures voor retourneren. Worden deze overschreden dan kunnen wij uw retouropdracht helaas niet accepteren en zijn alle volledige kosten voor koper. Kijk voor onze adres- en contactgegevens op de contact pagina.
 • Niet voorvermeldde zendingen zijn te allen tijde uitgesloten van restitutie en retouracceptatie.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 • Eigendom van producten gaat, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al wat Koper ter zake van enige overeenkomst met Stichting Zohra Noach Foundation is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
 • De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 9. Garantie en aansprakelijkheid

 • Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
 • Stichting Zohra Noach Foundation is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Stichting Zohra Noach Foundation.Stichting Zohra Noach Foundation is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 • Indien Stichting Zohra Noach Foundation, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 • Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

   

  • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Stichting Zohra Noach Foundation of de fabrikant zijn verricht;
  • indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
  • indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
 • De Koper is gehouden Stichting Zohra Noach Foundation te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Stichting Zohra Noach Foundation mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
 • De Koper is verplicht het product aan Stichting Zohra Noach Foundation te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Stichting Zohra Noach Foundation zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.

Artikel 10. Overmacht

 • In geval van overmacht is Stichting Zohra Noach Foundation niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 • Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

 • De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Stichting Zohra Noach Foundation haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 • Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, evenals al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële kennis, methoden en concepten.
 • Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Zohra Noach Foundation haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.
 • Voor alle teksten van Zohra Noach op deze website geldt: © Zohra Noach, Zohra Noach Foundation. Van deze website mogen uitsluitend de originele teksten in ongewijzigde vorm worden overgenomen. Tevens dient daarbij zowel de bron als de naam van de auteur te worden vermeld. De teksten zijn op geluidsdragers opgeslagen en op datum gearchiveerd.


Artikel 12. Persoonsgegevens

 • Stichting Zohra Noach Foundation zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.
 • Stichting Zohra Noach Foundation neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
 • De Stichting Zohra Noach Foundation respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. 
 • De Stichting Zohra Noach Foundation zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.
 • Indien Koper een bestelling plaatst, heeft Stichting Zohra Noach Foundation Kopers' naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren en Koper eventueel van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Deze gegevens worden door Koper ingevuld in een beveiligde verbinding met SSL-Certificaat. Met toestemming van Koper slaat Stichting Zohra Noach Foundation de persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot de bestelling en het gebruik van haar diensten op. Hierdoor kan Stichting Zohra Noach Foundation u op de hoogte houden van nieuwe titels, speciale aanbiedingen en acties die Koper mogelijk interessant vindt. Als Koper hier niet langer prijs op stelt, kan Koper een e-mail sturen naar: webshop@zohranoachfoundation.nl.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Reacties zijn gesloten.